دوستان و شنوندگان گرامی

رادیو برای یک دنیای بهتر : صدایی است جانبدار که  آزادی ، برابری و حقوق جهانشمول انسانها یک رکن تلاشش است.

Om MNF

  • Mångkulturella Närradio- och Tv-föreningen i Göteborg är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell informations- och mediekanal i Göteborg.

Studiefrämjandet

Kontakta MNF

vassgatan3D 41502 Göteborg
+46 31 24 9500 +46 31 24 9501
Fax: +46 31 24 9502
mnf.nu/