بعد از چهار سال همکاری  با رادیو پژواک, رادیوی دولتی و سراسری ایرانیان سوئد, با مشورت دوستان نزدیکم اقدام به تاسیس رادیو ره آورد (در سال 2009) تحت نام انجمن هنری فرهنگی ایران نو نمودیم که در راه اندازی این رادیو واقعاً خود را مدیون دوستان رسانه ای و دوستان نزدیک غیر رسانه ایم میدانم.

Om MNF

  • Mångkulturella Närradio- och Tv-föreningen i Göteborg är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell informations- och mediekanal i Göteborg.

Studiefrämjandet

Kontakta MNF

vassgatan3D 41502 Göteborg
+46 31 24 9500 +46 31 24 9501
Fax: +46 31 24 9502
mnf.nu/